Vilkår privatkunder

DALANE ENERGISALG AS
Sist oppdatert 31.10.2022

§ 1 ALMINNELIGE VILKÅR 

§ 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og Dalane Energisalg AS som selger av elektrisk kraft. 

§ 1-2 Avtaleforholdet

Avtalen består av denne kraftleveringsavtalen, vilkårene for produktet kunden bestiller og eventuelt særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra kraftleveringsavtalen. Ved eventuell motstrid, går særskilt avtalte vilkår mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer salg av elektrisk kraft til forbrukere. Avtaleforholdet kan overdras til 3. part. 

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne avtalen, skal definisjoner i vedlagte definisjonsliste legges til grunn. 

§ 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør

Før avtalen inngås plikter kraftleverandøren, i tråd med kravene som følger av "Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.", å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale. 

Kunden plikter å gi de personopplysninger og opplysninger om anlegget som kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås. 

Ved bestilling gir kunden Dalane Energisalg AS fullmakt til å: 

Iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub. 

Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet. 

I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er en kraftleverandør som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte, ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende kraftleveringsavtale, jf. § 4- 5 og § 5-3, med mindre annet er avtalt. 

Melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Dalane Energisalg i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. 

Dalane Energisalg AS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. 

Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Dalane Energisalg AS gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Dalane Energisalg AS som leverandør på den nye adressen. 

§ 1-4 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i "Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv." 

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e- post eller brev). 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene. 

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren har meldt leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet. Dette forutsetter at kunden uttrykkelig har bedt leverandøren om å begynne levering av strøm før angrefristen er utløpt og kraftleverandøren har gitt opplysninger om angreretten og fremgangsmåten for å benytte denne. 

§ 1-5 Sikkerhetsstillelse

Kraftleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4 måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold. Dersom kunden krever det, må kraftleverandørens krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig. 

§ 1-6 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering

Kraftleverandør skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører kunden eller noen i hans husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer 

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder 

b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller 

c) som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Ved vurdering av kredittverdighet, kan kraftleverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer. 

§ 1-7 Kommunikasjon og varsling

Kunder vil få aktuelle nyheter og tilbud fra Dalane Energisalg per e-post, SMS og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet og som har opprettet bruker i våre tilgjengelige kanaler. 

For å sikre at kunden mottar endringer og varsel angående kundens avtale, benyttes e-post og mobilnummer som er lagret på kundens «min side» for og varsle endringer kundens avtale. 

Kunden er selv ansvarlig for at Dalane Energisalg AS til enhver tid har korrekt kunde- og kontaktinformasjon. 

§ 1-8 Gjennomfakturering av nettleie

Dersom Dalane Energisalg AS har avtale om gjennomfakturering med kundens nettleverandør, gir kunden Dalane Energisalg fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Dalane Energisalg på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Dalane Energisalg uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. 

Kunden gir videre Dalane Energisalg rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Dalane Energisalg er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Dalane Energisalg ved at det utbetales fra Dalane Energisalg eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør. 

§ 2 MÅLING OG AVREGNING 

§ 2-1 Måling av kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet ved avregning av kunder. 

For kunder med automatiske målere og et spotprisprodukt blir forbruket avregnet for hver enkelt time til tilhørende timespris fra Nordpool. 

For kunder med profilmålere (ikke-automatiske målere) blir forbruket avregnet til månedsmiddelspot fra Nordpool. 

§ 2-2 Feil ved måling eller avregning

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesing. 

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer. Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro. 

§ 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling

Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen. Det vises til nettleieavtalens § 5 for regler for kontroll av måleutstyr. 

§ 3 PRIS OG BETALINGSVILKÅR 

§ 3-1  Kraft24

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.

Priser Kraft24:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 5,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time

§ 3-1  Plusskunde

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.

Priser Plusskunde:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 5,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time
 • Salg av overskuddstrøm til timespot for ditt prisområde eksl. merverdiavgift

§ 3-1  Standard Variabel

Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i oppgitt pris.

 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering med 30 dagers varsel. Varsling skjer gjennom en eller flere av følgende:
  • E-post
  • SMS

Priser Standard Variabel:

 • 197 øre/kWh fra 27.04.2023
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

§ 3-1  Ung Strøm

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.

Priser Ung strøm:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 4,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time

§ 3-1  Hyttekraft

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.
 • Forutsetter kundeavtale på bolig utenom.

Priser Hyttekraft:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 4,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time

§ 3-1  Ansattstrøm

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.

Priser Ansattstrøm:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 4,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time

§ 3-1  Kraft365

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dager direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart på SMS eller e-post.
 • For forbruk opp til 30.000 kWh/år

Priser Kraft365:

 • Timespot i annleggets prisområde + påslag på 0 øre/kWh 
 • 59 kr i fast månedsgebyr
 • Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 
 • På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time

§ 3-2 Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på 1 (en) måned basert på avlest forbruk. 

Dersom kunden har fått en egen avtale om forskuddsfakturering vil denne bli beregnet slik: 

Beregningen er basert på estimert strømforbruk og forventet pris i perioden, jf. regler fastsatt i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-1 b jf. § 7-1 a. 

§ 3-3 Betalingsfrister, forsinkelsesrenter og inkasso 

Kunder faktureres når forbruksverdier er klar og nettleier mottatt, og betalingsfrist settes tidligst 14 dager etter faktura produksjonsdato. Grunnet noe behandlingstid fra produksjon til distribusjon, kan det hende at forfallsdato er mindre enn 14 dager fra kunden mottar faktura – særlig de som mottar papirfaktura i posten. 

Faktura sendes som hovedregel til kunden på e-post. Dalane Energisalg anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser. 

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Dette kommer i tillegg til purregebyr i henhold til lovens satser. 

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven. 

§ 4 OPPFYLLELSE AV AVTALEN OG KONSEKVENSER AV AVTALEBRUDD 

§ 4-1 Kraftleverandørens leveranse

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpende behov/uttak. 

§ 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal varsles skriftlig, og gis 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen. Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring kraftleverandøren har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet. 

§ 4-3 Gjenopptagelse av leveringen

Kraftlevering som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved inkasso/ stansing og gjenopptagelse, er betalt. Dalane energisalg AS forbeholder seg retten til og ikke gjenoppta kraftleveransen og/eller produktet kunden hadde forut for mislighold. 

§ 4-4 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet. 

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs. 

Ved vesentlig mislighold fra kraftleverandøren kan kunden heve avtalen, med virkning fremover i tid. 

§ 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse 

Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden; 

a) holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet 

b) heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen 

c) kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen 

Kundens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende. 

§ 4-6 Kraftleverandørens erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen fra kraftleverandørens side. Dette innebærer at kraftleverandøren er ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3. Dette gjelder likevel ikke så langt kraftleverandøren godtgjør at den forsinkede oppstarten skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som kraftleverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er kraftleverandøren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som kraftleverandøren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom kraftleverandøren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette. 

§ 4-7 Opplysningsplikt om hindring

Hindres kraftleverandøren i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at kraftleverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide. 

§ 4-8 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. 

Erstatningen omfatter ikke 

a) tap som følge av personskade 

b) tap i kundens næringsvirksomhet. 

§ 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kunden plikter ved rimelige tiltak å begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den tilsvarende delen av tapet. Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for kraftleverandøren ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers. 

§ 5 OPPSIGELSE OG FRIKJØP 

§ 5-1 Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler

Tidsavgrensede fastprisavtaler kan sies opp av kunden med 14 dagers skriftlig varsel. Kraftleverandøren kan kreve at kunden betaler erstatning dersom leverandøren lider økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Leverandøren kan kreve at kunden betaler denne prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. 

Alternativt avtalt bruddgebyr ved avtalens inngåelse. 

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden og eventuelt bruddkostnader dersom aktuelt.  

§ 5-2 Oppsigelse av tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell

Tidsavgrensede avtaler basert på markedspris («spot-pris») eller standard variabel prismodell kan sies opp av kunden før utløpet av avtaleperioden med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden skal ved oppsigelse betale et gebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen kraftleverandøren har gitt kunden, for eksempel i form av gavekort eller rabatter. Dersom kunden er inne i siste halvdel av kontraktsperioden, halveres gebyret. 

§ 5-3 Fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler

Ved utløp av inngått fastprisavtale blir kunden overført til produktet Kraft 24 med priser listet under. 

 • Timespot + påslag på 5,4 øre/kWh 
 • 19 kr i fast månedsgebyr 
 • eFaktura: 0 kr 
 • Epost: 0 kr 
 • Papirfaktura: 49 kr 

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 

På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men utregnet snittpris for faktureringsperioden basert på forbruk pr. time. 

 

§ 5-4 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato

Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med 30 dagers skriftlig varsel. 

Ved leverandørbytte vil normalt forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen med den tidligere kraftleverandøren. 

Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn

§ 5-5 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale

Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil kundens strømleveranser skje fra leverandør med leveringsplikt (nettselskapet) inntil kunden har etablert levering fra ny eller tidligere kraftleverandør igjen. I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør kan ta til. 

§ 6 ENDRINGER AV VILKÅR 

Kraftleverandør kan ved behov gjøre endringer i vilkårene. Leverandøren skal varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt, med unntak av løpende endringer i markedsprisen for produkter basert på markedspris («spot-pris») eller lignende prismodell. 

Endring i pris eller øvrige avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt kunde. 

Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på "Min side" må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. 

Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 30 dagers direkte varsel tidligst 12 mnd. etter oppstart. 

Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype. 

Ved endring av vilkår i avtaler som ikke er fritt oppsigelige, kan kunde som ikke godtar endrede vilkår heve avtalen når endringen er til ugunst for kunden. Dette gjelder uavhengig av om endringen i vilkårene er vesentlig. I varselet til kunden skal det informeres om retten til å heve avtalen. 

Alternativt avtalt bruddgebyr ved avtalens inngåelse. 

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av oppsigelsestiden og eventuelt bruddkostnader dersom aktuelt.  

§ 7 TVISTER 

Tvister vedrørende kraftleveringsavtalen kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. 

§ 8 Definisjoner 

Begrepene nedenfor er benyttet i standardvilkår for tilknytning og/eller i standardavtalene for nettleie og kraftlevering. 

Anleggsadresse Adressen til stedet der anlegg med målepunkt befinner seg. 

Anleggseier/bruker Den juridiske enhet (selskap eller fysisk person) som eier eller bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapet sitt. 

Fast pris Avtaler med fastpris kjennetegnes ved at en fast pris er avtalt for levering av kraft i en angitt tidsperiode, jf, § 5-1, i standard kraftleveringsavtale. Garantien om en fast pris omfatter ikke endringer i pris som skyldes endringer i offentlige avgifter. 

Frakobling Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan. 

Installasjonseier/bruker Se ”Anleggseier/bruker”. 

Kraftleverandør Virksomhet som selger elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbruker regnes kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre. 

Nordpool spot Kraftbørsen som fastsetter dagsprisen på strøm i Norden. 

Nasdaq Børsen som setter prisen for strøm frem over i tid 

Nettleie Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. 

Nettselskap Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester, og som har offentlig konsesjon. 

Standard variabel kraftpris Avtaler med standard variabel kraftpris kjennetegnes ved at prisen varierer med tilbud og etterspørsel etter kraft i markedet. Standard variabel kraftpris fastsettes og meddeles kunden forskuddsvis av kraftleverandøren. Kunden varsles om endringer i prisen før prisen endres, jf § 3-2 i Standard kraftleveringsavtale. 

Stenging Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet. 

Stansing Kraftleverandørenes utøvelse av tilbakeholdsrett som innebærer at det ikke vil bli solgt kraft til kunden før.

§ 9 Angrerett

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Kunder som uttrykkelig ønsker rask oppstart må frasi seg angrerett for å kunne starte før 14 dagers angreperiode utløper.

For privatkunder har vi per dags dago kun bindingstid og mulig bruddgebyr på vårt Fastpris produkt. Angrer kunden seg etter å ha skiftet til et av våre vanlige produkter, er det ingen krav om at kunden sender inn angrerettskjema for å skifte til en annen leverandør igjen.

Når Kunden uttrykkelig har anmodet om direkte oppstart, eller bestilling tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale for forbruket inntil Kunden sier opp eller benytter angreretten.

Last ned Angrerettskjema