Historiske vilkår privatkunder

DALANE ENERGISALG AS
Sist oppdatert 23.12.2021
 

Generelle vilkår for Dalane Energisalg

a) Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.

b) Ved bestilling gir kunden Dalane Energisalg fullmakt til å:

1) Iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.

2) Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.

3) Melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Dalane Energisalg i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

4) Innhente målerverdier fra Elhub

c) Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Dalane Energisalg ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

d) Kunder vil få aktuelle nyheter og tilbud fra Dalane Energisalg per e-post, SMS og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet og som har opprettet bruker i våre tilgjengelige kanaler.

e) For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Dalane Energisalg all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Dalane Energisalg har korrekt kunde- og kontaktinformasjon.

f) Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven.

Leveringsvilkår

a) Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt privatkunder.

b) Dalane Energisalg har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.

c) I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Dalane Energisalg anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Dalane Energisalg for videreføring av strømavtalen.

d) Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Dalane Energisalg gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Dalane Energisalg som leverandør på den nye adressen.

e) Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

f) Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.

g) Dalane Energisalg kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde, via informasjon på vår nettside eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

h) Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.

Betalingsvilkår

a) Kunder faktureres i hovedsak månedlig etterskuddsvis. Kunder har anledning til å betale ønsket beløp a-konto, men må avtale dette med Dalane Energisalg slik at innskuddet ikke betales ut igjen ved neste remittering.

b) Kunder faktureres når forbruksverdier er klar, og betalingsfrist settes tidligst 14 dager etter faktura produksjonsdato. Grunnet noe behandlingstid fra produksjon til distribusjon, kan det hende at forfallsdato er mindre enn 14 dager fra kunden mottar faktura – særlig de som mottar papirfaktura i posten.

c) Avregning foregår som følgende:

a. For kunder med automatiske målere og et spotprisprodukt blir forbruket avregnet for hver enkelt time til tilhørende timespris fra Nordpool.

b. For kunder med profilmålere (ikke-automatiske målere) blir forbruket avregnet til månedsmiddelspot fra Nordpool.

c. For kunder med andre produkter enn spotpris, blir disse avregnet som beskrevet i produktets vilkår.

d) Kunden gir Dalane Energisalg fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Dalane Energisalg på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Dalane Energisalg uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Dalane Energisalg avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.

e) Kunden gir videre Dalane Energisalg rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Dalane Energisalg er nettselskapet fri sin forpliktelse overfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Dalane Energisalg ved at det utbetales fra Dalane Energisalg eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

f) Faktura sendes som hovedregel til kunden på e-post. Dalane Energisalg anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

g) Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato kan Dalane Energisalg eller Dalane Energisalgs innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Dalane Energisalg benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.

h) For betalingsutsettelse eller deling av faktura kan det påløpe gebyr.

i) Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Dalane Energisalg utbetales bare beløp over 50 kr.

j) Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan Dalane Energisalg kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.

Spesielle betingelser for våre produkter

 

Kraft24

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes. 
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart – eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

Standard Variabel

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til veiledende pris for produktet.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i oppgitt pris.
 • Avregning skjer fortløpende og faktureres etterskuddsvis måneden etter levering.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene. Varsling skjer gjennom en eller flere av følgende:
  • E-post
  • SMS
  • Min Side – dersom kunden aktivt har gitt samtykke til å bli varslet via Min Side.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

 

Fastpris

 • Fastprisen per kWh er bindende i avtaleperioden.
 • Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen, og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden.
 • Hvis kunden ønsker å si opp avtalen i avtaleperioden tilkommer et bruddgebyr på 3000,- inkludert mva. Uavhengig av grunn, flytting m.m.
 • Ved utløp av avtalen overføres kunden til Kraft24 dersom ikke annet blir avtalt.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.

 Ansattstrøm

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart – eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • Ansattstrøm krever at bedriften kunden jobber i har avtale med Dalane Energisalg om ansattstrøm.
 • Kunden gir Dalane Energisalg rettighet til å dele kundeliste med oppgitt arbeidsgiver ved til enhver tid gjeldende intervall for kontroll av opplysninger.
 • Kunder på Ansattstrøm vil flyttes til Kraft24 dersom de ikke lenger kvalifiserer til Ansattstrøm uten varsel.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

 

Hyttekraft

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart – eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • Hyttekraft gir kunden et rabattert påslag på hytten dersom:
  • Kunden har strøm fra Dalane Energisalg i primær bolig og
  • Kunden har strøm på hytten
 • Det utføres jevnlige kontroller på Hyttekraft-produktet for å avdekke kunder som ikke lenger kvalifiserer til produktet. Hvis kunden sier opp strømavtalen på primærboligen, vil abonnementet på hytten flyttes over til Kraft24 ved neste kontroll.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

 

Ung strøm

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Energisalg AS selger kraften til spotpris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timespris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers direkte varsel tidligst 12 mnd etter oppstart – eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Energisalg har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Energisalg.
 • Ung strøm gir kunden et rabattert påslag dersom:
  • Kunden er under 35 år
 • Det utføres jevnlige kontroller på Ung-strøm produktet for å avdekke kunder som ikke lenger kvalifiserer til produktet. Hvis kunden ikke kvalifiserer lengre, vil abonnementet flyttes over til Kraft24 ved neste kontroll.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

 

Fornybar strøm

 • Ingen bindingstid.

 • Tilleggsprodukt som gir deg opprinnelsesgaranti på strømmen du kjøper.

 • Dalane Energisalg kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers direkte varsel – eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en «Min side»-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på «Min side» må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.

 • Opprinnelsesgarantiene vil primært handles fra Dalane Kraft AS sin vannkraftportefølje og vindkraftportefølje. Dersom det ikke skulle være nok tilgjengelige opprinnelsesgarantier fra Dalane Kraft vil vi kjøpe dette fra andre fornybarprodusenter i Norge.

Fastpris prismatch 24mnd

 • Fastprisen per kWh er bindende i avtaleperioden 24 mnd.
 • Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen, og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden.
 • Hvis kunden ønsker å si opp avtalen i avtaleperioden tilkommer et bruddgebyr på 100kr pr. gjenværende avtalemåned (maks 2400kr).
 • Ved utløp av avtalen overføres kunden til spotavtalen Kraft24 dersom ikke annet blir avtalt.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura eller faktura pr. e-post tilkommer fakturagebyr på 49,-.

Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

For privatkunder har vi per dags dago kun bindingstid og mulig bruddgebyr på vårt Fastpris produkt. Angrer kunden seg etter å ha skiftet til et av våre vanlige produkter, er det ingen krav om at kunden sender inn angrerettskjema for å skifte til en annen leverandør igjen.

Last ned Angrerettskjema