PAGE TEMPLATE

Produksjonstilknytting

En forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det, får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer. Dalane energi har derfor plikt til å tilby alle som ønsker det, tilgang til nettet.

Produsenter (innmatingskunder) bes å kontakte Dalane energi tidlig i planleggingsfasen. Du kan i første omgang komme med en uforpliktende henvendelse for å få en tilbakemelding på mulighetene for nettilknytning

Når du så er i gang med planleggingen og vet litt mer om størrelse og plassering av kraftverket, fyller du ut og sender skjemaet «Søknad om nettilknytning». Det vil da bli utført en gratis innledende nettanalyse for å avklare kapasitet i strømnettet og muligheten for tilknytning av produksjonen.

Blir det besluttet å gå videre med prosjektet, inngås det en tilknytningsavtale mellom partene. Dalane energi benytter her RENs standardavtale for tilknytning av småkraftverk. Ved signering av tilknytningsavtale sikres man rett til nett, etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Tilknytningen til Dalane energis strømnett skjer i et avtalt tilknytningspunkt. Avhengig av størrelsen til produksjonsenheten er dette enten i høy- eller lavspenningsnettet. Her går normalt også eierskillet.

Dalane energi stiller en del tekniske krav både til selve produksjonsenheten og utstyr i tilknytningspunktet. For å fastslå disse trengs det en del tekniske data om produksjonsenheten, og det må utføres beregninger. Det stilles blant annet krav til spenningsforhold og stabilitet i feilsituasjoner. Det er også viktig å nevne at de elektriske parameterne for generator og turbin må tilpasses de lokale forholdene i nettet som skal tilknyttes.

Innmatingskundene må dekke Dalane energis kostnader ved tilknytning, jamfør NVEs forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Innmatingskundene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse.

Pin It on Pinterest